HOMOIDEOLOGIA
w ZHP!!!

Władze ZHP rozpoczęły homoseksualną indoktrynację
dzieci i młodzieży – zaprotestuj!

PODPISZ PETYCJĘ!
Podpisało już: 14729 osób
lilijka

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) prowadzi homoseksualną indoktrynację dzieci i młodzieży. Na Zlocie 100-lecia występują wspólnie aktywista homoseksualny Robert Biedroń i Naczelniczka ZHP Anna Nowosad. Główna Kwatera ZHP publikuje podręcznik, który dopuszcza praktykujących homoseksualistów do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży. Władze ZHP organizują dla instruktorów harcerskich warsztaty prowadzone przez aktywistów homoseksualnych i seks-edukatorów, połączone z promocją filmu propagandowego kina LGBT.

To zdrada wartości moralnych i ideałów przekazanych przez założycieli harcerstwa w Polsce i na świecie: Roberta Baden-Powella i Andrzeja Małkowskiego! To podeptanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami moralnymi i religijnymi!

TREŚĆ PETYCJI

Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Dariusz Supeł
Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego
hm. Anna Nowosad

Szanowni Państwo!

Wyrażam kategoryczny sprzeciw wobec promocji homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizm i innych dewiacji wśród dzieci i młodzieży w Związku Harcerstwa Polskiego.

Do żywego poruszyło mnie zorganizowanie szkolenia dla instruktorów harcerskich pt. „Homoseksualizm w pracy wychowawczej” z udziałem aktywistów LGBT i seksedukatorów, zaangażowanie Chorągwi Łódzkiej ZHP w takie wydarzenia jak „Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii” czy oficjalne publikacje Kwatery Głównej ZHP dopuszczające praktykujących homoseksualistów do opieki nad dziećmi i młodzieżą i oswajające dzieci i młodzież z zachowaniami seksualnymi budzącymi sprzeciw wielu rodziców.

Zwracam uwagę, że działania te stanowią rażące naruszenie fundamentalnych zasad określonych w Statucie ZHP:

 • Depczą ideały założycieli harcerstwa, którzy promowali czystość seksualną (§2, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP działa zgodnie z zasadami, celami i metodą wprowadzonymi przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętymi przez Andrzeja Małkowskiego.)
 • Odrzucają etykę chrześcijańską, która akty homoseksualne uznaje za głęboko niemoralne(§2, ust. 3 Statutu ZHP: Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa.)
 • Godzą w prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanymi wartościami (§4, ust 1, pkt, 4 Statutu ZHP: ZHP realizuje swoje cele poprzez […] współdziałanie z rodzicami, w szczególności poprzez koła przyjaciół harcerstwa oraz wspieranie ich w wychowaniu dzieci i młodzieży). Według danych CBOS (2017) aż 80% Polaków uznaje homoseksualizm za dewiację.

Dlatego wzywam Państwa do natychmiastowego i zupełnego zaprzestania promowania w ZHP homoseksualizmu, biseksualizmu, transseksualizmu (transseksualizm jest chorobą według klasyfikacji WHO „ICD-10”) i innych dewiacji a także pozostałych działań podważających powszechnie przyjęte w Polsce normy moralne, wywodzące się z chrześcijaństwa.

W szczególności, wzywam do:

 1. zaprzestania współpracy z organizacjami społecznymi, podmiotami i osobami, których cele i działalność promują homoseksualizm i inne dewiacje. Współpraca ta stanowi rażące naruszenie zasad określonych w §7, ust. 1 Statutu ZHP: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.
 2. zaprzestania wprowadzania i usunięcia z materiałów ZHP, o charakterze statutowym, organizacyjnym, wychowawczym, metodycznym, kształceniowym kadry itp., treści promujących homoseksualizm i inne dewiacje. W szczególności dotyczy to projektu Statutu ZHP, nad którym trwają prace na podstawie Uchwały XL Zjazdu ZHP nr 1 z dnia 9 grudnia 2017 r. i Uchwałą nr 15/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 17 czerwca 2018 r.
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695 Warszawa, w celu informowania o przebiegu kampanii oraz utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe informowanie o przebiegu kampanii oraz o realizacji celów statutowych Fundacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Nowogrodzkiej 42 lok. 501, 00-695, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres iod@czir.org Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PROMOCJA HOMOSEKSUALIZMU I INNYCH DEWIACJI W ZHP

Największa polska organizacja harcerska – Związek Harcerstwa Polskiego – oswaja młodzież z homoseksualizmem i innymi dewiacjami.

Współpraca władz ZHP z organizacjami LGBT narusza postanowienia Statutu ZHP §7, ust. 1: ZHP współpracuje z […] organizacjami społecznymi i podmiotami, których cele i działalność nie są sprzeczne z celami ZHP.

Wydarzenia i publikacje promujące homoseksualizm finansowane są z pieniędzy polskiego podatnika.

WYDARZENIA I PUBLIKACJE ZHP PROMUJĄCE HOMOSEKSUALIZM I INNE DEWIACJE

7-15 sierpnia 2018 r. – promocja homoseksualizmu na Zlocie 100-lecia ZHP w Gdańsku

Naczelniczka ZHP zaprosiła 15.000 dzieci i młodzieży na spotkanie z Robertem Biedroniem – aktywistą LGBT i politykiem partii „Twój Ruch”, który opowiadał o tym, że:

Życie to nieustająca przygoda, słodko-gorzki film pełen niesamowitych chwil i lekcji na przyszłość. Najważniejsze, byś żył z energią często idąc pod prąd. Zapraszamy do Kuźni Inspiracji na cykl rozmów z wyjątkowymi gośćmi, którzy w życiu zobaczyli niejedno i żyją po swojemu!


Materiały dostępne na stronie internetowej ZHP i profilu ZHP na FB:
https://gdansk2018.zhp.pl/harmonogram/8-08/ (Rynek Zlotowy)
https://gdansk2018.zhp.pl/dzialajcie-lokalnie-kuznia-idei-na-zlocie-zhp/?hilite=%27biedro%C5%84%27
https://www.facebook.com/RobertBiedron/photos/a.223608334343190.48787.223507664353257/1918895174814489/?type=3&theater
spotkanie z robertem biedroniem

Tężnia Ducha. Poradnik dla drużynowych gromad i drużyn ZHP (czerwiec 2018)

Kwatera Główna ZHP dopuszcza aktywistów homoseksualnych do funkcji wychowawców dzieci i młodzieży.

Godność i wartość człowieka nie są zależne od jego orientacji seksualnej. Jako harcerze mamy obowiązek szanować osoby, które są homo lub biseksualne. Tacy ludzie również angażują się w ruch harcerski. […] Także OSOBY NIEHETERONORMATYWNE (CZYLI HOMO I BISEKSUALIŚCI) MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI ZHP ORAZ ZDOBYWAĆ KOLEJNE STOPNIE I FUNKCJE.

To, z kim dana osoba jest w związku, stanowi jej sprawę prywatną - prawa i obowiązki osób homoseksualnych w ZHP są takie same, jak osób tworzących związki heteroseksualne.

Rozdział „KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI” (s. 12)


Publikacja dostępna na stronie internetowej ZHP:
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2018/06/teznia-ducha.pdf
publikacja-teznia ducha
spotkanie promujace dewiacje 2

17 maja 2018 r. – ZHP wyraża otwarte poparcie dla homoseksualizmu i innych dewiacji

Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej ZHP opublikował materiały promujące ruch LGBT z okazji „Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii”. Materiały powstały we współpracy z grupą „Wiara i Tęcza. Chrześcijanie LGBTQ”

Transseksualizm jest uznawany za chorobę nawet przez Światową Organizację Zdrowia przy ONZ (aktualna klasyfikacja chorób „ICD-10”).


Materiały dostępne na profilu ZHP na FB:
https://www.facebook.com/zwdir.chl/posts/1696110970477617

28 października 2017 r. – ZHP zorganizowało spotkanie „Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”.

Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej zaprosił jako prelegentów aktywistów ruchu LGBT („Fabryka Równości”) oraz seksedukatorów („SPUNK”).

Uczestników poddano także indoktrynacji filmem jednego z „mistrzów kina LGBT” pt. „Ognisko”, opowiadającym „o chłopcu zmuszonym do dokonania wyboru pomiędzy swoją dziewczyną a najlepszym przyjacielem”.


Materiały dostępne na stronie internetowej i na profilu ZHP na FB:
http://lodz.carpediem.cd/events/4877076-ka-dy-inny-wszyscy-r-wni-homoseksualizm-w-pracy-wychowawczej-at-format/
https://www.facebook.com/events/122016921847720
spotkanie promujace dewiacje
publikacja-kazdy inny wszyscy rowni

Każdy inny, wszyscy równi . Propozycja programowa Kwatery Głównej ZHP (grudzień 2015)

 • Scenariusze zbiórek poświęcone walce z homofobią – już dla 6-latków.
 • Osoby homoseksualne prezentowane jako ofiary dyskryminacji
 • Scenariusze demoralizujących zajęć np. inscenizacja doboru partnerów do wielodniowej podróży pociągiem w jednym przedziale wagonu sypialnego:

  Podróżujesz w wagonie sypialnym i musisz dzielić przedział z […]:
  - Młodym artystą, który jest nosicielem wirusa HIV;
  - Niemieckim raperem, który prowadzi bardzo alternatywny styl życia [...]
  WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO: Jeśli uznasz za stosowne, zaadaptuj listę pasażerów do aktualnej sytuacji. WAŻNE JEST, ABY DOBÓR POTENCJALNYCH PASAŻERÓW NAWIĄZYWAŁ DO MNIEJSZOŚCI […] JAK HOMOSEKSUALIŚCI, niepełnosprawni CZY NOSICIELE WIRUSA HIV.

  (s. 38-39)

 • Publikacja dostępna na stronie internetowej ZHP:
  http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2015/12/kazdyinnywszyscyrowni_web.pdf

IDEAŁY ZAŁOŻYCIELI RUCHU HARCERSKIEGO

Pkt. 10 prawa harcerskiego: Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych.

rober baden-powell

Gen. Robert Baden-Powell

Założyciel skautingu, które na gruncie polskim przyjęło nazwę „harcerstwo”

Osobiście stwierdziłem, że, niezależnie od wstępnego wytłumaczenia, jak rośliny i ryby i króliki zachowują swój gatunek, do chłopców przemawia ten sposób ujęcia kwestii, który i do mnie przemówił, gdy po raz pierwszy go usłyszałem; opowiedzieć chłopcom, że w każdym z nich rośnie nasienie, z którego w przyszłości otrzyma życie jego dziecko. Że jest ono przekazywane z ojca na syna przez kolejne pokolenia. Jest to skarb powierzony przez Boga. Obowiązkiem harcerza jest strzec go aż do małżeństwa i przekazać żonie dla zachowania rodu. Nie będzie zgodne z honorem zapomnieć o swym zadaniu i zmarnować ten dar. W różnych postaciach przyjdzie nań pokusa, aby tak zrobić, ale on musi być mocny i ustrzec go.

Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorię skautingu
cz. II „Zdrowie i siła”, pkt „Czystość”

Andrzej Małkowski

Założyciel harcerstwa w Polsce, członek „Eleusis”, ruchu propagującego czystość seksualną, redaktor naczelny czasopisma „Skaut”, gdzie sformułowano prawo harcerskie obowiązujące do 1945

Skaut* brzydzi się wszelkim brudem, unika złego towarzystwa, nie pozwala w swojej obecności nie tylko czynić, ale nawet mówić i dowcipkować nieprzystojnie. Skaut stroni od trucizn, szkodzących ciału i duszy. Chce zachować zdrowie i siły dla siebie i dla dobra ogółu, pragnie dawać dobry przykład drugim; przyczynić się do rozszerzenia zasad wstrzemięźliwości, a przez to do zmniejszenia spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród szerokich warstw narodu.

„Skaut” nr nr 57-58 (1914)
* w 1919 r. „skaut” zmieniono na „harcerz”
rober baden-powell